DL500

DL500氮气乐天堂备用高度矮,初始压力为4700N                 

此类氮气乐天堂备用总高度为50mm+(2×行程),比QL500型要矮35mm。安装选择与QL500型一样。                                 

此系列氮气乐天堂备用在缸侧面有一个充气口,因此也就非常方便地可用于管路连接系统。

*=在全行程

DL500安装